The Newport Chinese Community Centre successfully applied for a grant of £60,000 from the Heritage Lottery Fund at the beginning of 2016, and has since used the money to complete a project called ‘Mudan (Peony) and Daffodil’.

This historical and cultural project has taken 18 months to complete. We conducted researches on the lives of Chinese people, both migrants and British born, in Southeast Wales. We have been working with individuals from all backgrounds and ages in order to compile a permanent archive of their stories. Through the project we explored the Chinese culture, language and history; their reasons of emigration and their lives today.

In preparation for the project, staff and volunteers received training on archiving & recording oral history, interviewing techniques, and making and editing of films. DVDs of the Interviews with English & Chinese subtitles have been produced.

There are approximately 10,000 Chinese living in Southeast Wales. The number has been increasing over recent years due to an influx of people from a younger generation in South East Asia and immigrants from China: the majority of whom are from the Fujian Province. It is very important to capture and preserve the memories and stories of these migrants and their culture before they become a forgotten past.

 

Mi wnaeth Canolfan Gymunedol Tsieineaidd Casnewydd gais llwyddiannus am grant o £60,000 gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar ddechrau 2016, ac ers hynny mae wedi defnyddio'r arian i gwblhau prosiect o'r enw 'Mudan (Rhosyn y Mynydd) a Chennin Pedr'.

Mae'r prosiect hanesyddol a diwylliannol wedi cymryd 18 mis i'w gwblhau. Mi wnaethon ni ymchwilio i fywyd pobl Tsieineaidd sy’n byw yn Ne-dwyrain Cymru; rhai sy wedi cael ei geni ym Mhrydain a thramor. Roedden ni wedi gweithio gyda phobl o bob oed a chefndir er mwyn casglu eu straeon nhw mewn archif parhaol. Drwy gydol y prosiect edrychon ni ar y diwylliant Tsieineaidd, yr iaith a’r hanes; eu rhesymau dros allfudo a’u bywydau heddiw.

I baratoi am y prosiect, roedd staff a gwirfoddolwyr wedi cael hyfforddiant mewn archifo a recordio hanes llafar, technegau cyfweld, a gwneud a golygu ffilmiau. Mi gynhyrchon ni DVDs o'r cyfweliadau gydag isdeitlau Saesneg a Tsieineaidd.

Mae tua 10,000 o bobl Tsieineaidd yn byw yn Ne-ddwyrain Cymru. Yn ddiweddar, mae’r rhif wedi codi achos dylifiad o genhedlaeth ifancach o Dde-ddwyrain Asia a mewnfudwyr o Tsiena: y rhan fwyaf ohonyn nhw’n dod o dalaith Fujian. Mae’n hanfodol i gofnodi a chadw atgofion a straeon y mewnfudwyr a’u diwylliant cyn iddyn nhw gael eu anghofio.

 

We, the staff of the Newport Chinese Community Centre, would like to take this opportunity to express our gratitude to everyone who has supported us throughout the project.

First of all, this project would not have been possible without the financial support of the Heritage Lottery Fund.

Secondly, we are grateful for the training and equipment loan from the People’s Collections Wales, the expert advice from their trainer, and for their agreement to allow our file to be part of the permanent archives at the National Library of Wales.

Thirdly, a note of thank to all the volunteers involved and the NCCC committee. Their support has enabled a smooth running of the project.

Last but not least, we would like to give our sincere thanks to all the interviewees, who have agreed to be filmed and to share with us their stories and images.

 

Mae staff Canolfan Gymunedol Tsieineaidd Casnewydd, eisiau cymryd y cyfle i fynegi ein diolchgarwch i bawb sydd wedi ein cefnogi drwy gydol y prosiect.

Yn gyntaf, fyddai’r prosiect ddim wedi bod yn bosibl heb gymorth ariannol gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Yn ail, diolch yn fawr am yr hyfforddiant a’r benthyciad o offer gan Gasgliadau y Werin Cymru, y cyngor arbenigol gan eu hyfforddwr, ac am gytuno i ganiatáu i’n ffeil ni fod yn rhan o'r archifau parhaol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn drydydd, nodyn o ddiolch i'r holl wirfoddolwyr a'r pwyllgor CCCT. Mae eu cefnogaeth wedi galluogi rhediad esmwyth y prosiect.

Yn olaf, ond nid yn lleiaf, byddem yn hoffi rhoi ein diolch diffuant i'r holl gyfweledigion, sydd wedi cytuno i gael eu ffilmio ac i rannu eu straeon a’u delweddau gyda ni.

 

 

 

Lion Dance performance by the University of Bristol Lion Dance Troupe - part 1

 

Lion Dance performance by the University of Bristol Lion Dance Troupe - part 2

 

Chinese Folk Dance performance by the NCCC Children Dance Class

 

24 forms of Tai Chi Fist performance by the NCCC Tai Chi Class

 

32 forms of Tai Chi Sword performance by the NCCC Tai Chi Class

 

Chinese Folk Dance performance @ Cardiff Chinese Christian Church (28.01.2017) by the NCCC Children Dance Class

 

Chinese Folk Dance performance @ Cardiff Central Library (11.02.2017) by the NCCC Children Dance Class

 

Cooking Class

Chinese Chess Class

Chinese Calligraphy Class

Chinese Tea Art Class

 

Anonymous
 

Mr & Mrs Chee
Moon CHAN

Mr Kobe
CHAN

Mrs Sissie
CHAN

Mrs Bing
CHEN

Anonymous
 

Mrs Susan
CHEUNG

Mr Fook Wan
CHUNG

Mrs May Ling
EVANS

Mr Kwan Ching
HO

Mr Man Tat
HUI

Mr & Mrs Tony
LAM

Mrs Tu Binh
LAM

Mr George
LAU

Mrs Sally
LAU

Mrs Koon Tai
LEE

Mr Bill
LIN

Mrs Sun Yue
LIN

Dr Alan
NG

Mr & Mrs Chun
Fook PANG

Mr Jack
PANG

Anonymous
 

Mrs Shau Wai
SIM

Dr Victor
SIM

Mrs Su Zhu
TANG

Mrs Wan Kiu
TANG

Mr & Mrs So
Vuong TRAM

Mr & Mrs Ky
TRAN

Mr Loi Hei
WONG

Sir Yam
WONG

Mrs Li Xin
YANG

Mr Koon Hing
YAU

Mrs Tsui Man
YAU

Mrs Bing
YEUNG

Dr Lei
ZHANG

 

Whilst every effort has been made to ensure the accuracy of the information supplied herein, the Newport Chinese Community Centre cannot be held responsible for any errors or omissions. Unless otherwise indicated, opinions expressed herein are those of the interviewees and do not represent the views of the Newport Chinese Community Centre.

 

Tra bod pob ymdrech wedi ei wneud i sicrhau cywirdeb y wybodaeth a ddarperir yma, ni all Canolfan Gymunedol Tsieineaidd Casnewydd dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw wallau neu hepgoriadau.

Oni nodir fel arall, mae’r farn sy cael ei mynegi yma yn farn y cyfweledigion a ddim yn cynrychioli barn Canolfan Gymunedol Tsieineaidd Casnewydd.